Zoeken

Bouten Taxidermy Supplies is een onderdeel van Bouten & Zoon V.O.F. en hanteert de volgende algemene voorwaarden.

1. Prijs.
Alle door Bouten Taxidermy Supplies vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

2. Eigendomsvoorbehoud.
Alle door Bouten Taxidermy Supplies krachtens een overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van Bouten Taxidermy Supplies totdat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.

3. Leveringstermijn en overmacht.
De door Bouten Taxidermy Supplies aangegeven leveringstermijnen dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bouten Taxidermy Supplies is nimmer schadeplichtig wegens te late levering dan na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de opdrachtgever.

Van overmacht is sprake indien Bouten Taxidermy Supplies niet in staat is binnen de overeengekomen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen ten gevolge van oorzaken buiten de schuld of risicosfeer om van Bouten Taxidermy Supplies.

4. Wijzigingen door Bouten Taxidermy Supplies.
Bouten Taxidermy Supplies is gerechtigd eenzijdig op enig moment organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

5. Reclames en aansprakelijkheid.
Reclames moeten binnen 7 dagen na geleverde diensten bij Bouten Taxidermy Supplies schriftelijk worden ingediend, zulks op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat de diensten niet aan de overeenkomst voldoen.

Bouten Taxidermy Supplies dient in staat gesteld te worden de ingediende reclames te controleren.

Reclames of aanspraken van de opdrachtgever geven deze niet het recht betaling op te schorten, dan wel tegen vorderingen te compenseren met aan Bouten Taxidermy Supplies verschuldigde bedragen.

Bouten Taxidermy Supplies is gerechtigd de dienst zoals is overeengekomen aan te passen of niet uit te voeren wanneer er sprake is van kennelijke nalatigheid van de opdrachtgever. Alle kosten die hieruit voortvloeien worden door Bouten Taxidermy Supplies in rekening gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Bouten Taxidermy Supplies is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, hoe dan ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Bouten Taxidermy Supplies Voor schade en/of kosten veroorzaakt door de verrichtingen en/of tekortkomingen door derden van wie Bouten Taxidermy Supplies zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, is Bouten Taxidermy Supplies niet aansprakelijk, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van die derden. In geen geval is Bouten Taxidermy Supplies aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn. De opdrachtgever vrijwaart  Bouten Taxidermy Supplies van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door Bouten Taxidermy Supplies geleverde diensten en/of zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

Ieder recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die vordering niet uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van een schade schriftelijk aan Bouten Taxidermy Supplies kenbaar is gemaakt.

Bouten Taxidermy Supplies is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist, onoordeelkundig of onwettig gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de opdrachtgever.

De schadevergoeding blijft te allen tijde beperkt tot het maximum van de door Bouten Taxidermy Supplies  bij opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor geleverde diensten op producten.

De aansprakelijkheid van Bouten Taxidermy Supplies jegens opdrachtgever of jegens enige andere (rechts)persoon voor vermogenschade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, dan wel meer of andere schade te voorkomen, alsmede Bouten Taxidermy Supplies niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie. Het staat opdrachtgever niet vrij producten/geleverde diensten aan Bouten Taxidermy Supplies te retourneren voordat Bouten Taxidermy Supplies hiermee heeft ingestemd.

6. Betaling.

Bestellingen in de webshop dienen direct betaald te worden middels Mollie Payments.

7. Annulering.
Op annulering van gekochte goederen (retourzending of ruiling) via de webwinkel zijn de wettelijke voorwaarden van toepassing, als ook de door Bouten Taxidermy Supplies vastgestelde voorwaarden. Deze zijn in de betreffende webwinkel in te zien.

8. Beëindiging.
De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend

9. Toepasselijk recht en geschillen.
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Back to Top
Product has been added to your cart